Obchodní podmínky

Objednávkou služby flyweb.cz souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.10.2007

 1. Definice pojmů
  1. Poskytovatelem se rozumí společnost FlyNetwork s.r.o., se sídlem Na Výsluní 518, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
  2. Službou se rozumí kterákoli ze služeb, které Poskytovatel nabízí a poskytuje, zejména webhosting a webdesign.
  3. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které FlyNetwork s.r.o. poskytuje služby na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Zahájením poskytování / čerpání Služby je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu.
  5. Ukončením poskytování / čerpání Služby je okamžik kdy nabyla účinnosti výpověď čerpání služby.
  6. Písemným oznámením se rozumí taková forma oznámení, kterou lze přečíst a uschovat; zejména se jedná o běžný dopis nebo e-mail.
 2. Závazky Poskytovatele
  1. Poskytovatel na základě objednávky zákazníka zajistí poskytnutí Služby.
  2. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby ze strany Zákazníka mohla být přijata nutná opatření.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na budoucí změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Ceníku služeb, přitom se zavazuje informovat Zákazníka o takových změnách. Poskytovatel Zákazníka o změnách informuje prostřednictvím emailu a/nebo svých WWW stránek nejméně pět (5) pracovních dní před datem účinnosti takové změny. Ve výjimečných odůvodněných případech může Poskytovatel změny oznámit i ve lhůtě kratší. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Ceníku služeb, oznámí Poskytovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby. V případě, že Poskytovateli nebude do třiceti (30) dnů od oznámení změn doručeno oznámení rozhodnutí o ukončení čerpání služby z důvodu nesouhlasu s novými Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Ceníkem služeb, považuje Poskytovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.
  4. Právo Poskytovatele na změnu Všeobecných obchodních podmínek nebo Ceníku služeb není dotčeno ani uzavřením smlouvy, jejíž změna je možná pouze písemným dodatkem.
  5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 421a Občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy se nepoužije.
  6. Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností. Na dílo se dále vztahují příslušná ustanovení autorského zákona.
  7. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníka plně v souladu s ustanoveními zákona 101 / 2000 Sb. Tím není dotčeno právo Poskytovatele použít osobní údaje poskytnuté Zákazníkem při objednávce Služby následujícím způsobem:
   1. použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům
   2. použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích
   3. poskytnutí údajů nutných pro provedení služeb třetím stranám, např. při registraci doménového jména
 3. Závazky Zákazníka
  1. Zákazník je před zahájením čerpání Služeb seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem služeb a s jejich obsahem souhlasí.
  2. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je v průběhu poskytování Služby oprávněn změnit Všeobecné obchodní podmínky nebo Ceník služeb.
  3. Zákazník se zavazuje nepřeprodávat Službu jakýmkoli způsobem třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.
  4. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou mohou být veřejně přístupné (např. po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný výstup z databází registrátorů doménových jmen).
  5. Zákazník nese plnou zodpovědnost za způsob využití poskytované/poskytnuté Služby a za obsah, který prostřednictvím Služby šíří.
  6. Zákazník je povinen:
   1. užívat Službu pouze způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se zákony platnými v České republice, se zákony platnými v zemi, v níž má Zákazník trvalé bydliště nebo sídlo, s dobrými mravy, s dobrými obchodními zvyklostmi, s případnými pokyny poskytovatele a se smlouvou o poskytování Služby, jestliže taková smlouva byla uzavřena;
   2. oznámit bez zbytečného odkladu všechny závady a poruchy na Službě;
   3. dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob, nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dobrými mravy a dobrými obchodními zvyklostmi;
   4. reklamovat neprodleně poskytování Služby v případě vadného poskytnutí Služby. Při nesprávně vyúčtované ceně je zákazník povinen reklamaci uplatnit do dvou (2) kalendářních měsíců od vystavení příslušného dokladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis závady. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. V případě kladného vyřízení reklamace vzniká Zákazníkovi právo na vrácení přeplatku z ceny.
   5. Oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů poskytnutých při objednávce Služby do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy změna nastala. Zákazník nese plnou zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti.
  7. Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo zálohové faktury. Platbou faktury nebo zálohové faktury se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele.
  8. Zákazník souhlasí s tím, že:
   1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení;
   2. pozastavit nebo omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění zákazníka, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nebylo možno předvídat nebo jí zabránit (zejména vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu Obchodního zákoníku);
   3. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování dlouhodobě nevyužívané Služby poskytované bezplatně, zrušit registraci zákazníka, při které byly uvedeny nepravdivé údaje a / nebo vytvořený zákaznický účet není dlouhodobě využíván.
  9. V případě porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn:
   1. zablokovat dostupnost Služby v rozsahu, který Poskytovatel uzná za přiměřený;
   2. ukončit poskytování služby za podmínek stanovených v části IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek;
   3. v případě prodlení s platbou účtovat Zákazníkovi úrok podle platného Ceníku služeb.
 4. Ukončení poskytování / čerpání služby
  1. Poskytování Služby Poskytovatelem, resp. její čerpání Zákazníkem, se ukončuje výpovědí některé ze stran.
  2. Poskytování / čerpání Služby lze vypovědět pouze ke konci započatého fakturačního období.
  3. V případě bezplatně poskytované Služby je výpověď možná kdykoli v průběhu poskytování Služby.
  4. V případě hrubého a / nebo opakovaného porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služby i před koncem započatého fakturačního období. Zákazník v takovém případě nemá nárok na náhradu již zaplacených záloh.
  5. Poskytovatel i Zákazník jsou povinni veškeré peněžité pohledávky a závazky vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek v souvislosti s poskytováním Služby vyrovnat do třiceti (30) dnů od ukončení poskytování / čerpání Služby.
  6. Veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení poskytování / čerpání Služby.
 5. Náhrada škody
  1. Zákazník i Poskytovatel jsou zajedno v tom, že vznikne-li kterékoli ze stran v souvislosti s poskytováním / čerpáním Služby škoda, platí zásada, že se hradí vždy jen skutečná prokázaná škoda – nikoliv ušlý zisk.
  2. Odpovědnost Poskytovatele při poskytování Služby není dána:
   1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami,
   2. při využití nebo zneužití Služby třetími osobami nelegálním způsobem, včetně situace, kdy je přístup k zákaznickým datům získán zneužitím slabých míst nebo chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních Poskytovatele, na kterých je Služba provozována, bez ohledu na to, zda o nich Poskytovatel v době využití či zneužití Služby mohl vědět
   3. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho obchodním partnerům v souvislosti s uplatňováním těchto Všeobecných obchodních podmínek vznikly jakékoli náklady.
 6. Důvěrnost informací
  1. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu §271 Obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z obchodní spolupráce, nebo které se dozvědí v souvislosti s ní, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání obchodního vztahu a Všeobecných obchodních podmínek, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci Poskytovatele či Zákazníka.
  3. Není-li smluvně stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn Zákazníka uvádět v seznamu svých referenčních zákazníků.
 7. Závěrečná ujednání
  1. Případné spory se přednostně řeší vzájemným jednáním mezi zúčastněnými: Poskytovatelem a Zákazníkem.
  2. Veškeré obchodní vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
  3. Všeobecné obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele na adrese http://jablonet.flyweb.cz/vop
  5. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 7. března 2005.